69. శత్రువులు గెల్వగలరా మనలన్ నేడు | Karem Brothers | Bible Mission Songs with Lyrics

Download

69. శత్రువులు గెల్వగలరా మనలన్ నేడు | Karem Brothers | Bible Mission Songs with Lyrics
Loading...

Video Channel: Bible Mission Karimnagar

శత్రువులు గెల్వగలరా మనలన్ నేడు - Shathruvulu Gelvagalaraa Manalan Nedu

Our special thanks to Karem Brothers

Song No 69 from Telugu Kraistava Keertanalu, on ways to deal with our enemies.

Bible Mission Songs are prepared and given to us by Fr.M.Devadas, the founder of Bible Mission. Bible Mission Songs are given by the Lord and Heavenly Saints and were put up in a proper language to worship our Lord.The Songs include Praise and Worship, sacrifice of Lord Jesus Christ, about the Bride, the Second Coming of Jesus Christ, physical and spiritual healing and helps us to live strong at the time of trails. These songs encourage and enrich our Body, Soul and Spirit and helps us to be spiritually strong.

Audio Track Credits: Karem Brothers
Lyrics Script Credits: ebiblemission.org
Printed copies of Songs Book: biblemission.faith

69. అబ్రహాము దర్శనమందు అందించిన అంశము

శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెలవగలరా శత్రువులు మిమ్మును శపియించునపుడు -స్తోత్రించుడి దేవుని సూత్రానుసారముగ || శత్రు || - (ఆది 1:1)
1.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు యెహోవాను శపియించునపుడు స్తోత్రించుడి యెహోవాను శ్రుతిపెట్టి శ్రుతిపెట్టి|| శత్రు || - (ఆది 9:26)
2.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా శత్రువులు మెస్సీయాను శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి మెస్సీయాను శోభిల్లునట్లుగ|| శత్రు || - (యోహాను 4:25)
3.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు తండ్రిని - శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి తండ్రిని శుభలక్షణములతో|| శత్రు || - (యోహాను 14,15,16)
4.శత్రువులు గెల్వరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు యేసునును శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి యేసుని శోకము భీతిమాని|| శత్రు || - (మత్త 1:24)
5.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు క్రీస్తును - శపించునపుడు - స్తోత్రించుడి క్రీస్తును సుఖజీవనంబుతో|| శత్రు || - (లూకా 2:11)
6.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు యేసుక్రీస్తును - చంపినను బ్రతికెన్ -స్తోత్రించుడి యేసుక్రీస్తును- సుస్థిర రక్షకుడంచు|| శత్రు || - (లూకా24:6)
6.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు బైబిలును శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి శుద్ధాత్ముని శుద్ధమౌ మనస్సుతో|| శత్రు || - ( 2 పేతురు 1:21)
7.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వగలరా = శత్రువులు సంఘమును - శపియించునపుడు - స్తోత్రించుడి త్రైకుని - శుద్ధుల మోక్షము మనదె|| శత్రు || - (మత్తయి 28:19)
8.శత్రువులు గెల్వగలరా - మనలన్ నేడు - శత్రువులు గెల్వ గలరా = శత్రువులు భక్తులన్ - శపియించునపుడు స్తోత్రించుడి కిరీటము - తొడుగ

For all the lyrics visit: http://www.ebiblemission.org/m/liric...


Here are our other videos

1. శుభాకరా! శుద్ధాకరా! విశుద్ధ వందనం - http://clipfly.net/qDVqJv4bq9k
2. అనాది పురుషుండైన దేవుని ఆరాధించండి - http://clipfly.net/gpuv_JAaMyI
3. దేవా తండ్రీ నీకు దినదిన స్తుతులు - http://clipfly.net/hxlGYuFlTvo
4. రండు విశ్వాసులారా రండు విజయము సూచించు - http://clipfly.net/6dd1wYUHpmg
5. స్తోత్రము చేయుము సృష్టికర్తకు - http://clipfly.net/18LXIzyki1g
6. మంగళస్తోత్రార్పణలు మహనీయ దేవునికి - http://clipfly.net/PAIfBcFcl8Q

Follow us on different social media sites🖥

Our website: http://www.ibiblemission.in

YouTube: http://clipfly.net/biblemissionkarim...

Facebook: http://facebook.com/biblemissionkari...

Twitter: http://twitter.com/biblemissionknr

Instagram: http://www.instagram.com/biblemissio...

Contact: +91 9885379597, +91 7032351133

Mail us: [email protected]

(We do not own the video, audio. All rights reserved to their respective owners)

శత్రువులు గెల్వగలరా మనలన్ నేడు - Shathruvulu Gelvagalaraa Manalan Nedu

Satruvulu Gelva Galara Manalan Nedu

Tags:
, 69. శత
Loading...