កំប្លែងរឿង៖ មានប្រពន្ធម្តេចក៏មិនប្រាប់? | Pekmi Funny | Khmer Comedy 2019

Download

កំប្លែងរឿង៖ មានប្រពន្ធម្តេចក៏មិនប្រាប់? | Pekmi Funny | Khmer Comedy 2019

Video Channel: Pka Sne Official

កំប្លែងរឿង៖ មានប្រពន្ធម្តេចក៏មិនប្រាប់?
សម្តែងដោយ៖ ក្រុមកំប្លែង នាយពេកមី
ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោកតា វ៉ិចទ័រ
Credit : #CTNTVLive

Tags:
កំប
Loading...